Edukacja Globalna- projekt

Seminarium
Edukacja globalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych– kliknij aby przeczytać

 

Projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”,

jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej

MSZ RP 2016 –Moduł I i Moduł II

 

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Instytucje Partnerskie – 16 regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli.

Wprowadzenie i uzasadnienie realizacji projektu

Moduł I – Sieć Szkół Liderów Edukacji Globalnej.

Moduł II projektu 355/2016/3016ADM/M jest kontynuacją działań edukacyjnych ORE, rozpoczętych w 2007 roku na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów współzależności globalnych.

UZASADNIENIE

 • Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016 – 2020 – dokumentu rządowego obejmującego całość Oficjalnej pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistansce, ODA).
 • Podstawą prawną programu współpracy rozwojowej jest ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 234 poz. 1386 z późn. Zm.), która definiuje działania podejmowane przez organy administracji rządowej, m. in. w celu realizacji działań w zakresie edukacji globalnej na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia współzależności globalnych.
 • Działania edukacyjne stanowią odpowiedź Polski na przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 roku ZRÓWNOWAŻONE CELE ROZWOJU (ang. Sustainable Development Goals, tzw. SDGs).
 • Porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej zawarte w dniu 26 maja 2011 r. między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica oraz zapisy obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

EDUKACJA GLOBALNA, zgodnie z definicją przyjętą w Porozumieniu w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej, to działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania dotycząca budowania świadomości o istnieniu globalnych zjawisk i współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

 • kształtowanie postaw uczniów opartych na uniwersalnych wartościach,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji istotnych w procesie uczenia się,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży w dobie globalizacji, w środowisku lokalnym i regionalnym,
 • lepsze rozumienie złożoności otaczającego świata,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wpływ na zmianę postaw,
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń.

 

AKTUALNE WYZWANIA GLOBALNE to m. in.:

 • zapewnienie Zrównoważonego Rozwoju;
 • poprawa jakości życia w wielu krajach,
 • ochrona praw człowieka,
 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Częścią edukacji globalnej są działania zmierzające do informowania o istnieniu problemów globalnych na świecie oraz o środkach i sposobach wpływania na ich redukcję, w tym przede wszystkim o CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (których jest 17) i procesie ich wdrażania.

Edukacja globalna w Zespole Szkolno Przedszkolno nr 11 jest realizowana od 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content