Misja/Wizja

MISJA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 11 w Krakowie

Zadaniem szkoły jest wspieranie Rodziny w procesie wychowania i nauczania, tak, by stworzyć uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, społecznego i intelektualnego. 

Szkoła powinna:

 • efektywnie nauczać;
 • skutecznie wychowywać i uspołeczniać;
 • troskliwie opiekować się i zapewniać poczucie bezpieczeństwa i zaufania;
 • inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego;
 • kształtować poczucie odpowiedzialności, samodzielności i tolerancji;
 • kształtować umiejętności radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach;
 • promować zdrowy i aktywny tryb życia;
 • dbać o dobrą, rodzinną atmosferę w szkole;
 • promować uczenie się i odkrywanie zdolności;
 • pomagać pokonywać niepowodzenia i trudności;
 • rozwijać i dbać o jakość współpracy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Wizja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 11 w Krakowie

Według mnie nadrzędnym celem placówki jest stworzenie nowoczesnego, dobrze funkcjonującego przedszkola i szkoły, które odpowiadają  wymaganiom państwa oraz zabezpieczają  oczekiwania uczniów i ich rodziców, posiadają  bogatą ofertą zajęć.

Jest to placówka, która nie tyko uczy, ale również i wychowuje, rozwija zainteresowania,  daje  uczniowi  poczucie  bezpieczeństwa  i pozwala  im współdecydować o swojej edukacji.

To miejsce, które:

 • spełnia potrzeby rodziców i dzieci;
 • uczy szacunku do człowieka;
 • wychowuje ku wartościom;
 • posiada nowoczesny, dobrze wyszkolony zespół nauczycieli-profesjonalistów, którzy nieustająco podnoszą swe kwalifikacje;
 • jest miejscem pracy nauczycieli empatycznych i zaangażowanych  w proces edukacyjny swoich wychowanków;
 • jest bezpieczne pełne zrozumienia i przyjazne uczniowi;
 • kształci uczniów w taki sposób, aby ci w najdogodniejszy dla siebie sposób zdobywali wiedzę i umiejętności przydatne w następnych etapach edukacyjnych, ale czynili to z własnych potrzeb samorozwojowych, a nie dla ocen, pod presją wysokich osiągnieć na koniec roku;
 • umie zaciekawić, pozwala uczniowi poznać swe pasje i je rozwijać;
 • rozwija w nich postawy obywatelskie i promuje samorządność;
 • sprzyja ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci;
 • szanuje prawa dziecka i ucznia;
 • propaguje zachowania prozdrowotne, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, sport, ruch oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 • pracuje nad rozwojem umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych do poprawy relacji z innymi ludźmi;
 • uczy dzieci wartości uniwersalnych oraz społecznie pożądanych ról rodzinnych, koleżeńskich i zawodowych;
 • kształtuje w dzieciach odpowiednią wrażliwość emocjonalną i odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z nowymi i trudnymi sytuacjami, oraz znoszenie porażek;
 • promuje współpracę, współdziałanie, wspólną zabawę i pomoc w nauce;
 • uczy twórczego myślenia i rozwija kreatywność swych uczniów;
 • pozwala wszystkim uczniom uwierzyć we własne siły;
 • przygotowuje nowoczesnego obywatela Europy, uczy posługiwania się kilkoma językami obcymi, technologią informatyczną, jest przedsiębiorczy i aktywny;
 • przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie.

Urszula Kozińska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie

Skip to content