Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zsp11.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie .pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich,
 • filmy często nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
Ułatwienia na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • zastosowanie negatywnego kontrastu,
 • podświetlenie tła strony,
 • włączenie szarej wersji kolorystycznej strony,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmniejsza wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Urszula Kozińska.
Adres email: sekretariat@zsp11.krakow.pl
Numer telefonu 12 6581544. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Główne wejście do budynku głównego szkoły jest usytuowane od ulicy Aleksandry 17 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Budynek główny nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość ok. 11 m chodnika, 3 stopnie schodów, a następnie podwójne drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. 
 3. Budynek główny posiada parter, I piętro oraz II piętro. Aby dostać się na I oraz II piętro należy pokonać schody.
 4. W budynku Zespołu są dwie widny dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, wirtualnych informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content