SPInKa

 

Od 1 września 2017 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krakowie realizuje projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 10. Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Polega on na utworzeniu w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – SPInKA. (w roku 2020/2021 do klas 8).

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Uczniowie kończący 8-letnią szkołę podstawową stają przed wyborem szkoły średniej oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia, należy ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia i przygotować do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery to:

  • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
  • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
  • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
  • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
  • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
  • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
  • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
  • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
  • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
  • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

 

Formy wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

Wsparcie doradcze polega na realizacji konsultacji i zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów.

Skip to content