O nas – Rada Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym rodziców wszystkich uczniów Zespołu tj. Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Przedszkola Samorządowego nr 37. Działa na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie oraz własnego Regulaminu. 

Kompetencje Rady Rodziców to przede wszystkim:

 • formułowanie wniosków do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole i wokół szkoły (np. organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny) – we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 
 • formułowanie opinii i wniosków dotyczących szkoły np. programu wychowawczo-profilaktycznego, wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny itp.
 • gromadzenie, przechowywanie i wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie celów statutowych szkoły np. finansowanie nagród, organizacji imprez szkolnych, zakup ponadstandardowych środków dydaktycznych.


Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący: Marek Węgrzyn
 • Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Lignar-Czyż
 • Sekretarz: Bogdan Maziarz
 • Skarbnik: Tomasz Pawlik

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: Katarzyna Opiela
 • Członek: Piotr Godawa
 • Członek: Paulina Szyszkowicz

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 • 21 września 2022 r., godz. 18:00– zebranie stacjonarne 
 • 15 listopada 2022 r., godz. 18:00 – zebranie online
 • 17 stycznia 2023 r., godz. 18:00 – zebranie stacjonarne
 • 14 marca 2023 r., godz. 18.00 – zebranie online
 • 23 maja 2023 r., godz. 18.00 – zebranie stacjonarne

email: rada.rodzicow.zsp11@gmail.com

Skip to content