Pedagog i Psycholog

Pedagodzy

mgr Małgorzata Gałęziowska  –  pedagog@zsp11.krakow.pl

mgr Agata Mazanek – pedagog@zsp11.krakow.pl

Psycholodzy

mgr Joanna Demczenko –  psycholog@zsp11.krakow.pl

mgr Konstancja Sojka– psycholog@zsp11.krakow.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy z pedagogami innych szkół, uczestniczymy w ciekawych szkoleniach, seminariach, warsztatach poświęconych tematyce szkolnej.

Utrzymujemy ścisły kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Współpraca z rodzicami:

 •  konsultacje indywidualne z rodzicami
 •  rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
 • udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • wnioskowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądów dla Nieletnich
 • prowadzenie zajęć z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona)
 • wdrażanie programów profilaktycznych
 • mediacja w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych

Współpraca z nauczycielami.

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów poprzez obserwację  zachowań pojedynczych uczniów i klas, analizę wyników nauczania i ocen z zachowania oraz diagnozowanie środowiska ucznia
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów do PPP przy współpracy z rodzicami
 • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Współpraca z instytucjami:

 • Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci Dyslektycznych ul. Św. Gertrudy 2
 • Ośrodek Wczesnego Wspomagania ul. Półkole 2
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Świetlice środowiskowe
 • Dom Kultury
 • Biblioteka Miejska
 • Parafia Świętej Rodziny
   •  

Z inicjatywy Pani Prezydent Anny Korfel-Jasińskiej, jako jedna z 40-stu Szkół,  rozpoczęliśmy swój udział w  projekcie edukacyjnym  pn. „#Ogarniam życie, bo…”. mającym na celu  promocję działań wzmacniających kondycję psychiczną uczniów krakowskich szkół. W tym roku szkolnym podejmowane działania będą miały charakter pilotażowyi  skierowane zostaną do uczennic
i uczniów szkół wyłonionych w procesie rekrutacji.

Organizatorem projektu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, koordynatorem działań edukacyjnych, a koordynatorem działań projektowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Krakowie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczennice i uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a celem ogólnym jest rozwijanie wśród nich postaw dbałości o  zdrowie głównie psychiczne, ale też fizyczne oraz podejmowanie przez młodych ludzi działań wzmacniających ich wewnętrzne zasoby do  przeciwstawienia się zagrożeniom związanym z zachowaniami destruktywnymi.

Działania będą realizowane przy wsparciu jednostek/spółek/wydziałów/instytucji Miasta Krakowa. Nasza Szkoła będzie to współpracować ze Strażą Miejską Miasta Kraków.

Kontynuacja warsztatów „Kot w tarapatach” w klasach drugich.
Program „Kot w Tarapatach” rozpoczyna się w I klasie i trwa do III
klasy. Adresowany jest do uczniów z edukacji wczesnoszkolnej i uczy:
wzajemnej akceptacji, pomocy, szacunku, tworzenia zgranego zespołu,
dbania o własne granice. Uczy też nawiązywania bezpiecznych relacji z
dorosłymi, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku, zwracania się o
pomoc do dorosłego i rówieśników.
Program „Kot w Tarapatach” pomaga nauczycielom: rozwijać zdolności
rozumienia stanów umysłowych dzieci, właściwie odczytywać zachowania
dziecka i intencje jego działania,
łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego
dzieci

 

 

 

 

Dzięki pomocy Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Psychika na talerzu” w styczniu 2023 r.,  odbędą się warsztaty dla klas 7 i 8 o zaburzeniach odżywiania. Będzie Pani psycholog,  psychodietetyk oraz Magdalena Majcher, nauczycielka z naszej szkoły.

Działania szkoły mają na celu wspieranie pracy wychowawczej i profilaktycznej rodziców a stają się szczególnie istotne wobec otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego też kierujemy swoje wysiłki w stronę poszerzania naszej oferty i odpowiadania na aktualne potrzeby naszych uczniów.

Objęliśmy Państwa dzieci Programem Profilaktycznym Magiczne Kryształy oraz Cukierki rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki przyniosą rezultat w postaci wykształcenia u dzieci właściwej, krytycznej postawy wobec mediów.

 

 

 

Program Wczesnej Profilaktyki Magiczne Kryształy jest adresowany do dzieci w wieku 7 – 12 lat. To profilaktyka skupiona wokół przemocy przedstawionej w mediach. Program ma charakter edukacyjny, jego zadaniem jest zapobieganie zjawisku agresji u uczestników. Zajęcia mają charakter spotkań dla dzieci z pedagogiem szkolnym, w czasie których są zapoznawani z wiedzą dotyczącą zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z mediów.

 

 

Program Wczesnej Profilaktyki Cukierki jest propozycją zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej do dzieci w wieku 6 – 10 lat. Ma charakter edukacyjny, jego zadaniem jest uczenie dzieci dystansu do osób nieznajomych, które w jakikolwiek sposób mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Podczas zajęć z dziećmi pedagog szkolny zapoznaje z wiedzą dotyczącą adekwatnego zachowania w sytuacjach ryzykownych, odpowiedniego uczenia asertywności. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii, nabywanie umiejętności społecznych, pozytywna solidarność grupowa. Z tego punku widzenia, program ma charakter wychowawczy oraz wyjątkowe znaczenie profilaktyczne.

Skip to content