Pedagog i Psycholog

Pedagodzy i psycholodzy:

mgr Małgorzata Gałęziowska  –  pedagog@zsp11.krakow.pl

mgr Agata Mazanek – pedagog@zsp11.krakow.pl

mgr Joanna Demczenkopsycholog@zsp11.krakow.pl

mgr Konstancja Sojka – psycholog@zsp11.krakow.pl

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy z pedagogami innych szkół, uczestniczymy w ciekawych szkoleniach, seminariach, warsztatach poświęconych tematyce szkolnej.

Utrzymujemy ścisły kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Współpraca z rodzicami:

 •  konsultacje indywidualne z rodzicami
 •  rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
 • udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • wnioskowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądów dla Nieletnich
 • prowadzenie zajęć z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona)
 • wdrażanie programów profilaktycznych
 • mediacja w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych

Współpraca z nauczycielami.

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów poprzez obserwację  zachowań pojedynczych uczniów i klas, analizę wyników nauczania i ocen z zachowania oraz diagnozowanie środowiska ucznia
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów do PPP przy współpracy z rodzicami
 • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Współpraca z instytucjami:

 • Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci Dyslektycznych ul. Św. Gertrudy 2
 • Ośrodek Wczesnego Wspomagania ul. Półkole 2
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Świetlice środowiskowe
 • Dom Kultury
 • Biblioteka Miejska
 • Parafia Świętej Rodziny
   •  
Skip to content