PO WER

„Wielokulturowość w szkole – wyzwania i korzyści”- projekt finansowany z Funduszy Europejskich.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie zdecydował się podjąć starania o udział w projekcie realizowanym ze środków PO WER, w związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w polskim społeczeństwie i polskiej szkole. Przed nauczycielami naszej placówki stanęło wiele nowych wyzwań związanych z pojawieniem się w szkołach uczniów obcokrajowców. Dla większości to całkowita nowość, bez względu na staż pracy. Nauczyciele naszej szkoły od kilku lat szukają własnych sposobów wspomagania tych uczniów, jednak jesteśmy świadomi braków, uniemożliwiających nam skoordynowane, systemowe i dobrze przemyślane działania, których celem byłoby włączenie uczniów obcokrajowców oraz ich rodzin do wspólnoty szkolnej. Brak doświadczenia w pracy z grupą międzynarodową oraz niemożność czerpania go od kolegów nauczycieli, którzy również stanęli przed nowymi wyzwaniami, stanowi poważną barierę w naszej pracy w grupie niejednolitej kulturowo. Brakuje nam narzędzi, dzięki którym moglibyśmy wspierać ucznia innego pochodzenia. Oczekujemy, że udział w kursach umożliwi nam przyjęcie otwartej postawy na wielokulturowość oraz podniesienie świadomości, z jakimi trudnościami boryka się uczeń rozpoczynający naukę w zupełnie nowym środowisku, oprócz oczywistej bariery językowej. Dzięki uczestniczeniu w kursach będzie możliwe wypracowanie narzędzi, które umożliwią nam skuteczne zintegrowanie nowego ucznia z grupą. Naszym celem jest czerpanie z doświadczeń nauczycieli, jak wspomagać proces integracji wspierając nie tylko ucznia, ale również jego rodzinę. Chcemy zbudować nowy model nauczyciela-mentora, odpowiedzialnego za proces integracji. Po odbyciu kursów planujemy podzielenie się z innymi pracownikami szkoły wiedzą i doświadczeniem nabytym w czasie kursów i szkoleń. Kolejnym długofalowym działaniem będzie nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami, co może w przyszłości zaowocować wspólnymi projektami lub wymianą międzynarodową. Spodziewamy się, że nada to wymiar europejski placówce szkolnej poprzez promowanie jej na arenie międzynarodowej. Zależy nam na zdobyciu kompetencji niezbędnych do przeciwdziałania zjawiskom takim jak dyskryminacja, nietolerancja, wykluczenie, rasizm oraz tworzenie wraz z uczniami i wszystkimi nauczycielami nowoczesnej, otwartej, wolnej od uprzedzeń szkoły. Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi w programie, nauczyciele naszej szkoły zdobędą niezbędną wiedzę i narzędzia, by usprawnić działania, których celem jest tworzenie nowej jakości w naszej szkole, a w szerszej perspektywie, tworzenie nowej jakości w naszym społeczeństwie.

Zaplanowany czas trwania projektu to 30 miesięcy. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych dwunastu doświadczonych nauczycieli różnych przedmiotów, otwartych na wielokulturowość, posiadających wysokie kwalifikacje, chętnych do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Pierwsze wyjazdy zagraniczne ze względu na epidemię COVID-19 zostają przesunięte na początek  2022 roku.

Skip to content