Projekty

 

BEZPIECZNY KRAKÓW – program poprawy bezpieczeństwa na lata 2018-2020

BEZPIECZNA SZKOŁAograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach. Program stawia sobie za cel:

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy o zjawiskach agresji i przemocy, szczególnie w ich nowych formach związanych z rozwojem technologii poprzez m.in. warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli.
  2. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych służących przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i przemocy poprzez m. in. rozwój kompetencji wykorzystania metody mediacji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.
  3. Kształtowanie warunków materialnych i technicznych służących zapobieganiu agresji i przemocy w szkołach poprzez m.in. przeprowadzanie audytu szkół w zakresie infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. W ramach projektu nauczyciele realizują kurs wspierani przez wyspecjalizowanych mentorów.

 

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Małopolsce II”

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa). SPInKa_regulamin projektu

 

Program STARS

„STARS Europe to program zmiany zachowań mający na celu zwiększenie liczby uczniów podróżujących między szkołą a domem na rowerze, którzy wcześniej byli wożeni samochodem. STARS Europe skupia się na wdrażaniu dwóch sprawdzonych inicjatyw, czerpiąc doświadczenia z trwających programów, z których kilka zostało zapoczątkowanych przez partnerów projektu STARS: 1) Akredytacja skupia się na stworzeniu możliwości społecznościom szkół podstawowych (nauczycielom, rodzicom i uczniom) do częstszej jazdy na rowerze. Program różni się od wielu wcześniejszych, gdyż skupia się na idei uznania – szkoły mogą piąć się w górę po drabinie nagród w zależności od wykonywanych działań na rzecz promocji jazdy na rowerze (i innych środków lokomocji) oraz odnoszonych w tej dziedzinie sukcesów. 2) Zaangażowanie rówieśników dotyczy głównie uczniów szkół ponadpodstawowych i młodych osób dorosłych (11-19 lat). Akcja zachęca uczniów do opracowania własnych kampanii promujących jazdę na rowerze, tak by ich własne pomysły i rozwiązania przekonywały rówieśników”.

 

 

 

illustration of kids infront of school building

Program Bezpieczna+

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Program „Książki naszych marzeń”

Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwia on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

mistrzowiekodowania

Mistrzowie Kodowania

Program Mistrzowie Kodowania działa i rozwija się dzięki nauczycielom i edukatorom zaangażowanym w jego realizację. Od września 2013 roku na specjalnych szkoleniach z podstaw programowania zgromadzono 1300 pedagogów z całej Polski. Kolejne szkolenia w ramach III edycji programu ruszyły od września 2015 r. i bierze w nich udział blisko 3000 nauczycieli. Są wśród nich oprócz informatyków m.in poloniści, plastycy, biolodzy, nauczyciele języków obcych, matematycy, bibliotekarze, informatycy i historycy. Uczymy programowania tak, by każdy – niezależnie od stopnia zaawansowania informatycznego – mógł stać się Mistrzem Kodowania.

la-logo

Lekkoatletyka dla każdego!

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Program upowszechniania lekkiej atletyki ma na celu reaktywowanie i pobudzenie działań lekkoatletycznych ośrodków oraz popularyzację lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Ważnym elementem projektu jest stworzenie jednolitej platformy koncepcji treningowej, która pozwoli na zbudowanie odpowiedniego modelu szkolenia, porównania efektów realizacji tego projektu, weryfikowania i wprowadzania korekt.

zrownowazony

Postaw na Rozwój! Zrównoważony!

Projekt „Postaw na rozwój! Zrównoważony! – 2. edycja” jest realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Poruszana w projekcie tematyka obejmuje m.in.: prawa człowieka i prawo do rozwoju, dostęp do wody i żywności, odpowiedzialną konsumpcję, równouprawnienie płci, mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa, przyczyny oraz skutki zmian klimatu.

wolontariat

Wolontariat Europejski

Od połowy września 2014 r. Szkoła gości u siebie trójkę wolontariuszy – Catherine z Belgii, Alexa z Hiszpanii oraz Corinę z Rumunii, którzy realizują w Krakowie program Wolontariatu Europejskiego.

Rolą wolontariuszy jest wspieranie uczniów oraz pracowników w realizowaniu rozmaitych projektów i akcji, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, zainteresowanie dzieci nowymi i nietuzinkowymi sposobami spędzania czasu oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Wolontariusze prowadzą różne zajęcia o charakterze językowym, edukacyjnym, dzielą się też z uczniami swoją kulturą i zwyczajami (np. organizując Tydzień Kultury Rumuńskiej). Swoimi działaniami promują też obywatelstwo europejskie, tolerancję i otwarcie na inną kulturę, język i tradycję oraz ideę pracy wolontariackiej. Catherine, Alex i Corina biorą udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego „Cooperate to create!” (2014-2-PL01-KA105-003182), realizowanego w ramach programu Erasmus+ Młodzież, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych młodych osób oraz krzewienie tolerancji, otwartości, postawy wzajemnego zaufania oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i otoczenie. Oprócz pracy w szkole wolontariusze realizują też własne inicjatywy, takie jak teatr uliczny, warsztaty poświęcone wielokulturowości czy spotkania z osobami zainteresowanymi wolontariatem. Koordynatorem całego projektu jest fundacja Internationaler Bund Polska.

mini_Eco-School-Logo2

“Litter Less – Śmieci mniej”

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu “Litter Less – Śmieci mniej”. Celem Kampanii “Litter Less” jest ograniczenie ilości śmieci i wpływ na długofalową zmianę zachowania dzieci i młodzieży na świecie. Projekt jest prowadzony przez Fundację na rzecz Edukacji Środowiska Eco-Schools przy wsparciu Fundacji Wrigley Company. Głównymi celami są Kampanii:

-Zwiększenie świadomości o wpływie śmieci na lokalne środowisko i szerszą społeczność;
-Wzrost wiedzy uczniów na temat praktycznych umiejętności w zapobieganiu śmieceniu i zarządzaniu odpadami;
-Współpraca z inną szkołą w celu promowania edukacji dla ekorozwoju;
-Raportowanie postępów kampanii poprzez strukturę 7 kroków;
-Opracowanie ostatecznego wyniku kampanii i zaprezentowanie go poprzez media.

zlotowka

„OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”

Ogólnopolski program edukacji finansowej dla uczniów klas II i III szkół podstawowych realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy  we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju. Główne cele programu: -nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,  -nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu, -nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

okbdi

Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

erasmus

Erasmus +

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Nasza szkoła złożyła w marcu 2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”, który został zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2016. W tym czasie nauczyciele z naszej szkoły będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach w Wielkiej Brytanii. Ma im to umożliwić podniesienie kompetencji, a w konsekwencji zapewnić rozwój oferty edukacyjnej danej organizacji i lepszą współpracę międzynarodową. Celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie do nauczania metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) na kilku przedmiotach. Od roku szkolnego 2016/17 planujemy w klasie pilotażowej wprowadzać elementy nauczania przyrody, matematyki, informatyki, plastyki, historii, w-fu w języku angielskim. Inne ważne cele to: poznanie warunków i zasad funkcjonowania zagranicznych placówek, struktury i sposobów zarządzania, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi do międzynarodowych projektów i wymian, odpowiednie przeszkolenie do udziału w międzynarodowych projektach szczególnie dotyczących ekologii, doskonalenie umiejętności zawodowych anglistów: wzbogacenie warsztatu pracy o nowe rozwiązania, metody i techniki pracy, motywowanie ucznia do pracy, doskonalenie umiejętności językowych, spotkanie z kulturą brytyjską, a co za tym idzie, podniesienie jakości nauczania języka angielskiego, poznanie strategii i narzędzi pozwalających zwiększać motywację uczniów do nauki, promowania i wzmacniania umiejętności efektywnego uczenia się, do aktywnego spędzania wolnego czasu, podniesienie umiejętności za zakresu wykorzystywania metod e- learningowych, nowych narzędzi edukacji np. gier edukacyjnych. W projekcie bierze udział 11 nauczycieli naszej szkoły.

tydzienglob

Tydzień Edukacji Globalnej

Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbywającego się pod patronatem Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy, odbędzie się w Polsce w dniach 15 – 23 listopada 2014 roku, pod hasłem: „Czy wiesz, co zjesz jutro? Nie wszyscy na świecie są pewni codziennego posiłku. TEG 2014 – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE”

sprawiedliwi

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu”

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce to międzynarodowy pilotażowy projekt edukacyjno-aktywizujący dla szkół, poruszający kwestie niesprawiedliwości społecznej i dyskryminacji ekonomicznej w zglobalizowanych łańcuchach dostaw. Celem projektu jest podniesienie wiedzy nt warunków pracy w krajach Południa, kształtowanie świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich, aktywizacja dzieci i młodzieży oraz samorządów i spółdzielni uczniowskich do działań na rzecz sprawiedliwszego świata i odpowiedzialnej konsumpcji.

mini_szkola_szczypiornista

„Szczypiornista Szkoła”

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wraz z Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce od 15 października uruchomił nowy projekt „ Szczypiornista Szkoła” mający na celu popularyzację piłki ręcznej. W projekcie wezmą udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy z klas 1-3 oraz 4-6 krakowskich szkół podstawowych do tej pory niezrzeszone w klubach sportowych. Jego założeniem jest utworzenie kilku grup szkoleniowych w placówkach oświatowych, biorących udział w projekcie. Uczestnictwo w zajęciach, które prowadzą zatrudnieni przez Gminę trenerzy na podobnych zasadach jak ma to miejsce w przypadku „Orlików” i boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne. Powstały grupy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6, każda z nich liczyć będzie około 20 młodych szczypiornistów, a zajęcia dostosowane będą do wieku i umiejętności adeptów. W bieżącym roku projekt będzie działaniem pilotażowym, który przejdzie w projekt dwuletni na okres 2015-2016, a jego finalnym efektem będzie udział wydarzeniu jakim będą Mistrzostwa Europy Piłki Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku. Nagrodą dla najlepszych szkół biorących udział w projekcie będą bezpłatne bilety na mecze, udział dzieci w oficjalnych ceremoniach, szczególnie jako eskorta towarzysząca zawodnikom przed każdym meczem.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

„Angielski 5 razy w tygodniu”

W wyniku akcji „Budżet Obywatelski” Nasza szkoła wygrała projekt Angielski 5x w tygodniu, który rusza w Naszej placówce od listopada 2014 r. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie, nabór na zajęcia trwa, zapisy u wychowawców klas.

mini_Tymbark_puchar

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 14 lat. To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 700 tysięcy dziewcząt i chłopców z całego kraju. Zakończenie Turnieju jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział w XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

tydzienglob

„PLANETA ENERGII”

„Planeta Energii” to organizowany przez Grupę ENERGA ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

projekt-elektrosmieci-logo

„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”

„Moje miasto bez elektrośmieci” to pomysł na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach. Program adresowany jest do gmin, ale beneficjentami są szkoły oraz społeczności lokalne. Jego celem jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szkoły przystąpiwszy do programu, korzystają z Funduszu Oświatowego, który przeznaczony jest na zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

projekt-reba-logo

„ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII”

Program Zbierania Baterii RRBA polega na zbiórce w placówkach oświatowych i wychowawczych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez składanie baterii w przygotowanych pudełkach.

projekt-bsbu-logo

„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”

Szkoły i placówki oświatowe, wyższe uczelnie, placówki naukowe i badawcze, organizacje społeczne i zawodowe oraz obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, poszanowania konstytucyjnych praw jednostki i ogółu społeczeństwa, utrwalania zasad społeczeństwa obywatelskiego i wzajemnego ludzkiego solidaryzmu, doceniając rolę dialogu publicznego, podejmują współpracę na płaszczyźnie ruchu obywatelskiego o nazwie Ogólnopolski Klub Bezpiecznych Szkół. Celem PROJEKTU jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie ma to służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

projekt-tf-logo

„TRZYMAJ FORMĘ”

Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

projekt-plczyta-logo

 

„EUROPA BEZ GRANIC” – szanse bez granic dla życia, nauki i pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

Projekt, który ma na celu edukować młodzież poprzez podróże po krajach europejskich, sprawnie posługiwać się językami obcymi, poznawać historię, kulturę i tradycje krajów europejskich. Każdego roku organizujemy wycieczki do jednego z krajów europejskich. Organizujemy również wymianę międzynarodową z polską szkołą w Wilnie.

projekt-tesco-logo

„TALENT DO NIEMARNOWANIA”

Wystartowała 11. edycja programu Tesco dla Szkół, najstarszego i jednego z najbardziej prestiżowych programów edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program w tym roku przebiega pod hasłem „Talent do niemarnowania”, koncentrując się na problemie marnowania żywności, a jego partnerem merytorycznym jest Federacja Polskich Banków Żywności. Celem konkursu jest nie tylko edukacja uczniów w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością i niemarnowania jedzenia, ale także stworzenie okazji do rozwoju talentów i umiejętności dzieci oraz integracji środowiska szkolnego.

klubbezpiecznegopuchatka-logo

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I przygotowany przez firmę Maspex, markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pod Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, a także uświadomienie im rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. wytworzenie w nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

sniadaniedajemoc-logo

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

ŚNIADANIE DAJE MOC” – to III edycja edukacyjnego programu mającego na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym zachęcamy Was, drodzy Nauczyciele i Rodzicie uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, do utworzenia w klasach Waszych dzieci Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Śniadanie Daje Moc. Czytaj więcej na http://www.sniadaniedajemoc.pl/index.dhtml

szkolawspolpracy

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Więcej o projekcie na stronie www.szkolawspolpracy.pl

lepsza-szkola-logo

LEPSZA SZKOŁA

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA daje możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów. W ramach projektu przeprowadzane są „Sesje z plusem”. Jest to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów. Pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. W roku szkolnym 2013/ 2014 uczniowie klasy 5c pod opieką nauczyciela matematyki przystąpili do projektu. W ciągu roku uczestnicy piszą trzy testy (na początku roku szkolnego, w połowie i na końcu). Po każdym teście nauczyciel otrzymuje raport, który umożliwia porównanie wyników klasy z wynikami uczniów w województwie i kraju.

wf-logo

„WF Z KLASĄ”

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest realizowany w klasach I – VI dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu program ma pomóc wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, propagować zdrowy styl życia. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

muuvit-logo

„MUUVIT-RUSZAJ SIĘ Z KLASĄ”

Projekt stworzony z myślą o nauczycielach, którzy chcą włączyć do prowadzonych przez siebie zajęć nowe, ciekawe rozwiązania. Program przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli klas I – VI. Projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą” prowadzony jest przez Fundację v4sport i współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami projektu są Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Projekt Społeczny 2012 oraz Program Sprawny Dolnoślązaczek. Zadaniem „Muuvita” jest zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej. „Muuvit” może być wykorzystywany nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także do nauki języków obcych, matematyki lub przyrody dzięki platformie umożliwiającej interaktywne wycieczki po Europie.

smglos-logo

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS

Celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Szkoły biorące udział w akcji otrzymają materiały merytoryczne oraz możliwość korzystania z łączącej samorządy uczniowskie platformy internetowej. Znajdziecie na niej aktualności z akcji: http://wybory.ceo.nq.pl
Ponadto udział w akcji jest pierwszym krokiem do udziału w działaniach oferowanych szkołom przez organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, która jest organizatorem akcji.

apz-logo

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to całoroczny projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. W projekcie biorą udział uczniowie klas I – III. Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej mający na celu zmianę nawyków żywieniowych, zmianę stylu życia poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa. Program zawiera rzetelną wiedzę naukową na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej.

projekt-mwd-logo

Program „Młodzież w działaniu” – Wolontariat Europejski.

Dnia 9.07.2013 r. Szkoła Podstawowa nr 24 otrzymała statut Organizacji Goszczącej i Koordynującej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego Programu „Młodzież w działaniu.” Akredytacja zachowuje ważność przez trzy lata, w ciągu których Organizacja może realizować działania w ramach zaakceptowanych przez Narodową Agencję projektów Wolontariatu Europejskiego. Zobacz Certyfikat.

zielonaflaga

Program Eco-Schools – Zielona flaga.

„Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Więcej o projekcie – czytaj… Kodeks ekologiczny – czytaj…, Formularz szkolnego audytu ekologicznego – czytaj…

img1

Indywidualizacja procesu naucznia w klasach I-III

Projektem objęci zostali uczniowie i uczennice z klas I-III, u których zdiagnozowano potrzebę udziału w zajęciach dodatkowych. Program skierowany był do dzieci ze specyficznymi potrzebami, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, z trudnościami w uczeniu się, w opanowaniu wymagań edukacyjnych, w nawiązaniu relacji interpersonalnych lub z zaburzeniami komunikacji językowej. Więcej o projekcie – czytaj…

img8

Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.
Link do strony projektu

img7

Ekodzieci zbierają elektrośmieci

Akcja ma na celu nie tylko zwiększenie motywacji uczniów do wzmocnienia sił w gromadzeniu jak największej ilości elektroodpadów, ale również wypracowanie w świadomości coraz to większej grupy dzieci prawidłowych nawyków związanych z segregacją i pozbywaniem się elektrośmieci. Bowiem zalegający, zużyty, stary, nikomu niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny to nasilający się problem XXI wieku, który dzięki postępowi i nowym technologiom „rośnie w siłę” i nieuchronnie zatruwa otaczające nas środowisko.

img6

Odblaskowa szkoła

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
Zachęcamy i zapraszamy Wszystkich Uczniów do udziału w konkursach i aktywnego włączenia się w akcję „Odblaskowa Szkoła” .

 

img3

Praktyczne wychowanie fizyczne

Wspólne przedsięwzięcie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” i „Towarzystwa Amicus”. Celem tego ponad 3-letniego projektu jest opracowanie i wdrożenie w placówkach oświatowych Krakowa nowoczesnego programu praktyk pedagogicznych, które realizowane są dla studentów kierunku nauczycielskiego.

img4

Radosna szkoła

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. W ramach programu szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw.

img5

6-latku witaj w szkole!

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Skip to content